วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช "ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชาชนให้ความศรัทธาและบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

พันธกิจ (หลัก)

     1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย

     3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดอาญา

     4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

     5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร

พันธกิจ (รอง)

     1. บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและ ความต้องการของแต่ละพื้นที่

     4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ (สนับสนุน)

     1. กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด

     2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัด และตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตาม นโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

     1. ด้านการบริหารเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน

     2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม

     3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

     4. ด้านการอำนวยความยุติธรรม

     5. ด้านความมั่นคงของชาติ และด้านกิจการพิเศษ

     6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

             6.1 ด้านการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

             6.2 ด้านพัฒนาตำรวจ และครอบครัว

             6.3 ด้านการพัฒนาองค์กร - หน่วยงาน