แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพรหมคีรี อำเภอท่าศาลา และอ่าวไทย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสกา

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากพนัง ตำบลท่าเรือ และอำเภอพระพรหม

 
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
- แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่
1.
ในเมือง
(Nai Mueang)
เทศบาลนคร
45,159 คน
2.
ท่าวัง
(Tha Wang)
เทศบาลนคร
16,684 คน
3.
คลัง
(Khlang)
เทศบาลนคร
21,578 คน
4.
ท่าไร่
(Tha Rai)
6 หมู่บ้าน
6,764 คน
5.
ปากนคร
(Pak Nakhon)
6 หมู่บ้าน
7,745 คน
6.
นาทราย
(Na Sai)
6 หมู่บ้าน
6,161 คน
7.
กำแพงเซา
(Kamphaeng Sao)
9 หมู่บ้าน
9,724 คน
8.
ไชยมนตรี
(Chai Montri)
5 หมู่บ้าน
6,357 คน
9.
มะม่วงสองต้น
(Mamuang Song Ton)
6 หมู่บ้าน
3,454 คน
10.
นาเคียน
(Na Khian)
9 หมู่บ้าน
11,303 คน
11.
ท่างิ้ว
(Tha Ngio)
9 หมู่บ้าน
10,412 คน
12.
โพธิ์เสด็จ
(Pho Sadet)
9 หมู่บ้าน
8,740 คน
13.
บางจาก
(Bang Chak)
11 หมู่บ้าน
6,347 คน
14.
ปากพูน
(Pak Phun)
12 หมู่บ้าน
32,097 คน
15.
ท่าซัก
(Tha Sak)
9 หมู่บ้าน
9,593 คน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

               เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลท่าวัง และตำบลคลังทั้งตำบล และยังครอบคลุมไปถึงพี้นที่บางส่วนของตำบลนาเคียนและบางส่วนของตำบลโพธิ์เสด็จ  เทศบาลเมืองปากพูน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2-12 ตำบลปากพูนทั้งหมู่บ้าน และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน  เทศบาลตำบลท่าแพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากพูน)  เทศบาลตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางจาก  เทศบาลตำบลปากนคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าไร่และบางส่วนของตำบลปากนคร  เทศบาลตำบลท่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่างิ้วทั้งตำบล  เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไร่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากนคร)  องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากนคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากนคร)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงเซาทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยมนตรีทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้นทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเคียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจาก)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าซักทั้งตำบล  

 

 map