com01newer

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
(POL.GEN.CHAKTHIP CHAIJINDA)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(COMMISSIONER GENERAL)

วิสัยทัศน์

           “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายหลัก

     ภายใต้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนด

      นโยบายการบริการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

       1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสำคัญสูงสุด โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

       1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม

       1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย

       1.4 กำหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

       1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกำลังความสามารถ

2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

       2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกำหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ

       2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับกองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ

       2.3 กำหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบและมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

       2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง ประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

       2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ

       2.6 กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       2.7 การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาในพื้นที่

       2.8 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่

3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

       3.1 มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรมทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว

       3.2 การปฏิบัติของตำรวจ ต้องทำให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตำรวจ

       3.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

       3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

       3.5 จัดทำฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับเป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น

       3.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลัดหลงและศพนิรนามเพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

       3.7 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

       4.1 มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่าย ผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกรายตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

       4.2 ดำเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทำลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด

        4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้มอบหมายข้าราชการตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ

       4.4 มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ

       4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น

       4.6 เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย

       4.7 ดำเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตำรวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

       5.1 ปรับรื้อระบบงานของตำรวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ

       5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทำการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆของตำรวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล

       5.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจ

       5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกำหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ

       5.5 ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการตำรวจไปทำหน้าที่ผู้ประสานงานประจำสถานทูตต่าง ๆให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ

       5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

       5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

       6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการตำรวจต้องนำเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง

       6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของตำรวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวันการรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

       6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

       6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่

แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพรหมคีรี อำเภอท่าศาลา และอ่าวไทย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสกา

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากพนัง ตำบลท่าเรือ และอำเภอพระพรหม

 
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
- แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่
1.
ในเมือง
(Nai Mueang)
เทศบาลนคร
45,159 คน
2.
ท่าวัง
(Tha Wang)
เทศบาลนคร
16,684 คน
3.
คลัง
(Khlang)
เทศบาลนคร
21,578 คน
4.
ท่าไร่
(Tha Rai)
6 หมู่บ้าน
6,764 คน
5.
ปากนคร
(Pak Nakhon)
6 หมู่บ้าน
7,745 คน
6.
นาทราย
(Na Sai)
6 หมู่บ้าน
6,161 คน
7.
กำแพงเซา
(Kamphaeng Sao)
9 หมู่บ้าน
9,724 คน
8.
ไชยมนตรี
(Chai Montri)
5 หมู่บ้าน
6,357 คน
9.
มะม่วงสองต้น
(Mamuang Song Ton)
6 หมู่บ้าน
3,454 คน
10.
นาเคียน
(Na Khian)
9 หมู่บ้าน
11,303 คน
11.
ท่างิ้ว
(Tha Ngio)
9 หมู่บ้าน
10,412 คน
12.
โพธิ์เสด็จ
(Pho Sadet)
9 หมู่บ้าน
8,740 คน
13.
บางจาก
(Bang Chak)
11 หมู่บ้าน
6,347 คน
14.
ปากพูน
(Pak Phun)
12 หมู่บ้าน
32,097 คน
15.
ท่าซัก
(Tha Sak)
9 หมู่บ้าน
9,593 คน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

               เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลท่าวัง และตำบลคลังทั้งตำบล และยังครอบคลุมไปถึงพี้นที่บางส่วนของตำบลนาเคียนและบางส่วนของตำบลโพธิ์เสด็จ  เทศบาลเมืองปากพูน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2-12 ตำบลปากพูนทั้งหมู่บ้าน และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน  เทศบาลตำบลท่าแพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากพูน)  เทศบาลตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางจาก  เทศบาลตำบลปากนคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าไร่และบางส่วนของตำบลปากนคร  เทศบาลตำบลท่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่างิ้วทั้งตำบล  เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไร่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากนคร)  องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากนคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากนคร)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงเซาทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยมนตรีทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้นทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเคียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจาก)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าซักทั้งตำบล  

 

 map

 สถานที่สำคัญ

          การสาธารณสุข  โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้)  โรงพยาบาลนครินทร์  โรงพยาบาลนครคริสเตียน  โรงพยาบาลนครพัฒน์  โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 11   โรงพยาบาลเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช  

       โรงเรียนมัธยมศึกษา  1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  2.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  3.โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  4.โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  5.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  6.โรงเรียนโยธินบำรุง  7.โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  9.โรงเรียนปากพูน  10.โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

        ธนาคาร  1.ธนาคารกรุงเทพ สาขานครศรีธรรมราช  2.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนกะโรม  3.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง (โรบินสัน)   4.ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  5.ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช  6.ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช  7.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง  8.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ  9.ธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา  10.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  11.ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  12.ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  13.ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  14.ธนาคารกรุงไทย สาขาหมู่บ้านเมืองทอง นครศรีธรรมราช  15.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครศรีธรรมราช  16.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง  17.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตลาดหัวอิฐ (ศูนย์เก็บเอกสาร)   18.ธนาคารกสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช  19.ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหัวอิฐ  20.ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  21.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  22.ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครศรีธรรมราช  23.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขานครศรีธรรมราช  24.ธนาคารทหารไทย สาขานครศรีธรรมราช  25.ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดหัวอิฐ  26.ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช  27.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช  28.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดหัวอิฐ  29.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกหัวถนน  30.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  31.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  32.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช  33.ธนาคารธนชาต สาขานครศรีธรรมราช  34.ธนาคารธนชาต สาขาท่าวัง นครศรีธรรมราช  35.ธนาคารธนชาต สาขาราชดำเนิน นครศรีธรรมราช  36.ธนาคารธนชาต สาขาตลาดท่าแพ  37.ธนาคารธนชาต สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  38.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช  39.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครศรีธรรมราช  40.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาย่อยตลาดท่าแพ  41.ธนาคารยูโอบี สาขานครศรีธรรมราช  42.ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช  43.ธนาคารออมสิน สาขาตลาดหัวอิฐ  44.ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  45.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช  46.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช  47.ธนาคารอิสลามแห่งปรเทศไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  

        ศูนย์การค้า   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีศูนย์การค้า 11 แห่ง ได้แก่  โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (คาร์ฟูร์ เดิม) นครศรีธรรมราช  แม็คโคร  ลักกี้ สรรพสินค้า  สหไทย สรรพสินค้า นครศรีธรรมราช  โฮมโปร นครศรีธรรมราช  ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต นครศรีธรรมราช  

        หน่วยกู้ภัย  มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กตึ๊ง  มูลนิธิประชาร่วมใจ

             สถานีตำรวจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายสมัย ร.5 ขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่เป็นมณฑล ชื่อมณฑลนครศรีธรรมราช โดยพระวินิจอักษร (ปั้น สุขุม) ผู้ว่ามณฑล เป็นผู้ริเริ่มทำการก่อสร้าง ในที่ดินวัดท่าช้าง วัดพระสูงและวัดชายตั้ง (ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ) โดยการเช่าซื้อที่ดินวัด และตั้งเป็นกองตำรวจตระเวน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงบัดนี้ ซึ่งมี ร.ต.อ.แก้ว ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก

 

stur